Regulamin

45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021

pod honorowym patronatem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 

Termin biennale: 1 lutego – 31 grudnia 2021

termin wystawy finałowej: 12 listopada – 31 grudnia 2021 roku

wernisaż: 12 listopada 2021 roku o godz. 17.00

 

Regulamin 45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w 45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021, zwanym dalej Bielską Jesienią

 2. Organizatorem Bielskiej Jesieni jest Galeria Bielska BWA z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 11, wpisana do rejestru RIA nr 4/2012-2017, NIP 747-10-17-801 REGON 072342753,
  zwana dalej Organizatorem 

 3. Bielska Jesień jest konkursem otwartym, przeznaczonym dla polskich artystów malarzy zamieszkałych w kraju lub za granicą. Kierowany jest do absolwentów wyższych szkół artystycznych, a także malarzy (osób pełnoletnich) nieposiadających dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujących się aktywnością twórczą i dorobkiem, zwanych dalej Uczestnikami.

 4. Celem Bielskiej Jesieni jest przegląd i promocja polskiego malarstwa współczesnego.

 5. Na konkurs przyjmowane są prace wykonane w latach 2019–2021 (niezgłaszane do edycji konkursu 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019), w dowolnej technice i konwencji malarskiej, niedające się powielić jako oryginały, niebędące kopiami dzieł innych autorów, uprzednio nienagradzane na innych konkursach, będące własnością autora.  

 6. Uczestnik ma obowiązek zgłoszenia trzech prac. Będą one poddane ocenie jury w dwóch etapach (w pierwszym oglądzie, opierając się na reprodukcjach w wersji cyfrowej, a następnie na podstawie oryginałów).  

 7. Warunkiem przyjęcia prac do konkursu Bielska Jesień jest wniesienie bezzwrotnej opłaty
  w wysokości 70 zł. Uczestnicy mają prawo do odstąpienia od udziału w konkursie do 11 kwietnia 2021 roku i zwrotu poniesionej opłaty wpisowej.

 8. Konkurs ma charakter dwustopniowy. Organizator powołuje jury, które w I etapie wybiera prace na podstawie fotografii zapisanych cyfrowo spośród wszystkich prawidłowo dokonanych zgłoszeń. W II etapie jury kwalifikuje prace na wystawę pokonkursową na podstawie nadesłanych oryginałów. W czasie drugiego posiedzenia jury przyznaje nagrody i wyróżnienia. Jury ma prawo do zweryfikowania decyzji podjętych podczas pierwszych obrad i odrzucenia prac niespełniających oczekiwań komisji.

 9. Zdjęcia wszystkich obrazów prawidłowo zgłoszonych do Bielskiej Jesieni, niezależnie od wyborów jury, będą prezentowane na stronie internetowej Bielskiej Jesieni: www.bielskajesien.pl – Galeria wirtualna w terminie od 1 czerwca do 31 grudnia 2021 roku – z zastrzeżeniem punktu 12 regulaminu.

  Zamieszczenie zdjęć prac w galerii wirtualnej leży po stronie uczestnika.

 10. Ogłoszony zostanie konkurs internetowy na wybór autora najciekawszych prac zgłoszonych do Bielskiej Jesieni 2021 i zamieszczonych w Galerii wirtualnej. 

 11. Planowany jest druk katalogu z reprodukcjami prac zakwalifikowanych na wystawę pokonkursową przez jury. Każdy uczestnik wystawy otrzyma jeden bezpłatny egzemplarz katalogu.

 12. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie zostaną wykluczone z dalszego udziału w Bielskiej Jesieni bez zwrotu wpłaty dokonanej z tytułu uczestnictwa w konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszonych do udziału w konkursie prac, w szczególności jeżeli nadesłane prace mogłyby zostać uznane za naruszające bezwzględnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa lub dobre obyczaje. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia prac o charakterze pornograficznym. 

 13. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu. 

 14. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu do chwili oficjalnego podania ostatecznych wyników konkursu. 

 15. Galeria Bielska BWA jako Administrator danych informuje, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Galerii tj. przeprowadzenia konkursu 45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021 oraz związanej z nim promocji na stronach internetowych i katalogach, w celach sprawozdawczych i archiwalnych oraz w celach kontaktowych (na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
  Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed momentem wycofania zgody.

 1. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Galeria Bielska BWA oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, za wyjątkiem organów władzy publicznej oraz innych instytucji wykonujących zadania publiczne, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.

 3. Galeria Bielska BWA informuje, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania uczestnik nie ma możliwości wzięcia udziału w konkursie.

 4. Podanie przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym nieprawdziwych informacji  może skutkować wykluczeniem z udziału w Bielskiej Jesieni. 

 

I  ETAP KONKURSU

 

 1. Zgłoszenie Uczestnika do udziału w I etapie konkursu polega na:
  – rejestracji na stronie Bielskiej Jesieni: www.bielskajesien.pl
  – wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, w tym załączeniu zdjęć prac i pliku z potwierdzeniem dowodu wpłaty (przyjmowanie zgłoszeń, wyłącznie w wersji online – w terminie od 1 lutego do 11 kwietnia 2021 roku).
  Uczestnicy zgłaszający się do konkursu zobowiązani są do wypełnienia formularza zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie Bielskiej Jesieni.  

 1. Uczestników konkursu obowiązuje opłata w wys. 70 zł jako udział w kosztach organizacyjnych, którą należy wpłacić na konto: Bank Pekao S.A. 93 1240 4142 1111 0000 4825 7514 .
  Dla uczestników dokonujących wpłaty z kont zagranicznych kwota wpisowego wynosi 25 Euro; należy ją wpłacić na konto: Bank Pekao S.A.  PL 93 1240 4142 1111 0000 4825 7514, KOD SWIFT: PKOPPLPW
  W obu przypadkach w treści przekazu prosimy o podanie nazwiska artysty, którego dotyczy przelew. Kopia dowodu wpłaty (fotografia, skan, plik PDF, nie większy niż 150 Kb) powinna być dołączona do zgłoszenia.
  W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę wpisowe nie podlega zwrotowi.

 1. Po dokonaniu zgłoszenia na konkurs i przesłaniu zdjęć prac na stronę internetową Bielskiej Jesieni oryginały prac nie mogą podlegać jakimkolwiek zmianom.
  Konsekwencją niedopełnienia wymogu jest wykluczenie obrazu z konkursu.

 1. Zdjęcia wierne oryginałom prac powinny być zapisane cyfrowo w formie plików JPG o parametrach: szerokość około 1280 pikseli, przestrzeń barw RGB, rozdzielczość od 72 do 200 DPI  wielkość pliku mniejsza niż 1 MB.
  Każde zdjęcie powinno być podpisane wg następującego wzoru: nazwisko_pierwsza litera imienia_tytuł_rok powstania_technika_wymiary (np. kowalski_j_pejzaz_morski_2020_ol_pl_120x100 – w przypadku podwójnych nazwisk bądź dłuższych tytułów  –  proszę wpisać nazwisko, pierwszą literę imienia i początek tytułu). Niedopuszczalne jest używanie w nazwie pliku znaków diakrytycznych, spacji oraz znaków innych niż podkreślnik (_).
  Nazwa pliku powinna składać się maksymalnie z 50 znaków. Jeśli tytuł jest dłuższy, należy zastosować wersję skróconą tytułu.
  Pełna lista zgłoszonych prac wg wzoru: tytuł, rok powstania, technika i podłoże, wymiary w cm (najpierw wysokość), powinna znaleźć się w polu tekstowym formularza zgłoszeniowego. Prace bez tytułu powinny być ponumerowane (np. Jan Kowalski, Bez tytułu 1, 2019, olej, płótno, 100 x 200).

 1. Każdy Uczestnik ma obowiązek zgłosić do konkursu trzy prace (tryptyk składający się z obrazów niepołączonych ze sobą na stałe – traktowany jest jako zestaw trzech prac). Format dzieł nie jest ograniczony, jednak ze względów technicznych krótszy bok obrazu nie może przekraczać 2 m.  

 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niedopuszczenia do konkursu prac uniemożliwiających ich ekspozycję z przyczyn technicznych.

 3. Poprzez zgłoszenie prac do konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej nieodpłatnej licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony, na korzystanie z reprodukcji fotograficznych pracy – do celów związanych z organizacją Bielskiej Jesieni, jej promocją oraz realizacją wystaw pokonkursowych
  i innych wystaw – na polach eksploatacji obejmujących:
  – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
  – w zakresie rozpowszechniania w inny sposób: publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. Z dniem 1 czerwca 2021 roku fotografie wszystkich prawidłowo zgłoszonych prac zostaną udostępnione internautom w Galerii wirtualnej na stronie Bielskiej Jesieni.
  Opublikowane zostaną zasady głosowania w konkursie internetowym na wybór autora najciekawszych prac zgłoszonych do Bielskiej Jesieni 2021 i dostępnych w Galerii wirtualnej.
  Prace artysty, który zdobędzie największą ilość głosów, będą promowane na stronach internetowych Bielskiej Jesieni: www.bielskajesien.pl i Galerii: www.galeriabielska.pl
  Informacja o zwycięzcy będzie upowszechniana w mediach.
  Wyniki głosowania internautów zostaną ogłoszone do końca września 2021 roku.

II ETAP KONKURSU

 1. Informacje o zakwalifikowaniu prac do II etapu konkursu zostaną zamieszczone na stronie Galerii i stronie Bielskiej Jesieni  do 15 czerwca 2021 roku.

 2. Oryginały prac wybranych na podstawie wersji elektronicznej do II etapu Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć na własny koszt na adres Galerii Bielskiej BWA do dnia wskazanego przez Organizatora, zamieszczonego na stronie internetowej Bielskiej Jesieni (sierpień – wrzesień). 

 3. Dostarczone prace powinny być wyposażone w niezbędne elementy umożliwiające ich montaż
  i ekspozycję. 

 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu; odpowiednie zabezpieczenie i ewentualne ubezpieczenie prac spoczywa na Uczestnikach.

 5. Oryginały dostarczanych Organizatorowi prac należy opisać na odwrocie tak samo jak w polu tekstowym karty zgłoszeniowej.

 6. W II etapie jury kwalifikuje prace na wystawę pokonkursową na podstawie nadesłanych oryginałów. Jury ma prawo do zweryfikowania decyzji podjętych podczas pierwszych obrad
  i odrzucenia prac niespełniających jego oczekiwań.

 7. Decyzje jury o zakwalifikowaniu prac do wystawy pokonkursowej są ostateczne. 

 8. Lista artystów uczestniczących w wystawie pokonkursowej zostanie ogłoszona na stronie internetowej Galerii i Bielskiej Jesieni do 20 września 2021 roku. 

 9. Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu konkursu zobowiązani są do dostarczenia do 30 września  2021 roku swoich zdjęć portretowych zapisanych cyfrowo w formie pliku JPG w rozdzielczości 300 DPI, o wielkości nie większej niż 1 MB, przeznaczonych do wykorzystania w katalogu wystawy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

 

WYSTAWA I WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

 

 1. Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie w Galerii Bielskiej BWA w terminie od 12 listopada do 31 grudnia 2021 roku. Istnieje możliwość przedłużenia wystawy do 9 stycznia 2022 roku.  

 2. Podczas wernisażu w dniu 12 listopada 2021 roku nastąpi ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień oraz prezentacja katalogu. 

 3. Prace nagrodzone Grand Prix, II i III Nagrodą przechodzą na własność Galerii na podstawie umowy darowizny, wzbogacając Kolekcję Sztuki Galerii Bielskiej BWA (w przypadku, kiedy nagrodzony jest cały zestaw prac, artysta przekazuje do Galerii jeden obraz wybrany przez Organizatora).

 4. Wystawie towarzyszyć będzie otwarte dla widzów oprowadzanie przez jurorów po wystawie
  i panel dyskusyjny z udziałem artystów – w sobotę, 13 listopada 2021 roku o godz. 11.00. 

 5. Prace biorące udział w wystawie oraz prace niezakwalifikowane w II etapie do wystawy pokonkursowej należy odebrać najpóźniej do 1 marca 2022 roku. Można je odbierać osobiście (czy też za okazaniem upoważnienia) lub będą odsyłane na koszt autora na adres podany w karcie zgłoszenia. 

 6. Nieodebranie obrazów do 1 marca 2022 roku, traktowane będzie przez organizatora jako porzucenie rzeczy (w rozumieniu art. 180 i 181 Kodeksu Cywilnego). Obrazy porzucone przejdą na własność Galerii Bielskiej BWA i będą mogły być odsprzedane osobom trzecim.


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Przewidywana pula nagród i wyróżnień – ponad 70.000 zł

 

NAGRODY REGULAMINOWE

 

Grand Prix - Nagroda Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu – 30.000 zł

II Nagroda – 20.000 zł

III Nagroda – 10.000 zł 

 

WYRÓŻNIENIA REGULAMINOWE (finansowe – 2.500 zł każde)

 

Przyznawane będą także pozaregulaminowe wyróżnienia patronów medialnych.

Istnieje także możliwość fundowania wyróżnień przez sponsorów.

 

Organizator zastrzega, iż jury Bielskiej Jesieni może nie przyznać poszczególnych nagród, przyznać nagrody ex aequo lub zmienić liczbę i wysokość nagród, a także przyznać nagrody dodatkowe.

 

46. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2023

Organizator:
Galeria Bielska BWA
ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 812 58 61
www.galeriabielska.pl;
www.zgloszenia.bielskajesien.pl

bielskajesien@galeriabielska.pl

Nabór zgłoszeń trwa od 11 kwietnia do 5 maja 2023 przez formularz dostępny na:
www.zgloszenia.bielskajesien.pl

Kuratorka: Ada Piekarska

 

Poprzednia edycja:

45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021
pod honorowym patronatem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu

Wystawa finałowa dostępna była
od 30 października 2021 do 12 stycznia 2022 roku.

Kuratorka: Grażyna Cybulska

Fundatorzy nagród

 

 

                       

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Mecenas Kultury

 

 

Sponsorzy Bielskiej Jesieni 2021 – Fundatorzy wyróżnień 

LOTOS Terminale SA

POLMOTORS Sp. z o.o.

 

PRO Sp. z o.o.

 

Fundacja Galerii Bielskiej

 

Adwokaci Janson Pulda Meller

 

NAGRODY:

Grand Prix – Nagroda Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu –
30.000 zł

II Nagroda – Prezydenta Miasta Bielska-Białej – 20.000 zł

III Nagroda – Dyrektora Galerii Bielskiej BWA – 10.000 zł

 

Wyróżnienia
5 wyróżnień po 2.500 zł każde

_______________________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego